* ဖြင့္လွစ္ခ်ိန

တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဖြင့္လွစ္သည္။:09:00~17:00
(တနလၤာေန ့တိုင္းျပတိုက္ပိတ္သည္။)